Σημαντικά Νέα

Διακήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου "Διαμόρφωση- Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας"

Ο Δήμαρχος Έδεσσας
Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008), με το σύστημα προσφοράς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της μελέτης της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.ΕΈδεσσας", προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών:
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: 11.982,44 €
ΣΥΝΟΛΟ (με Γ.Ε & Ο.Ε, Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση): 16.260,17 €
Φ.Π.Α. 23%: 3.739,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 20.000,00 €
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Ακαι αφορά την "Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.ΕΈδεσσας"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-4-2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 10,00 π.μ(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Έδεσσας.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
  • Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και εφόσον ανήκουν στις Ατάξη και άνω,
  • Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ .
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό την εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου-325,20- € και σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και Ν. 2362/95 όπως αυτές ισχύουν σήμερα και το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, του Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣΠλατεία Αιγών 1 – 58200 Έδεσσα. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικον. Προσφοράς κ.λ.π.) θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 20-4-2015. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται στους ενδιαφερόμενους με FAX. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Νο από την κΦανή Γιούσμη, τηλ.: 23813-50712, FAX 23810-2444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσαςwww.edessa.gr.
Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Διακήρυξη της μελέτης.
Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3263/2004), καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ (Αρμόδια: Φανή Γιούσμη, τηλ.:23813-50712)
./.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑρχείοΜέγεθος
analytiko_timologio_5-15.pdf214.28 KB
diakiryxi_typoy_v-proheiroy_5-15_me_kidms.pdf310.6 KB
eidiki_syggrafi_ypohr.5-15.pdf103.64 KB
periliptiki_diakiryxi_5-15_me_ada_oga2orp-mkn.pdf103.49 KB
proypologismos_5-15.pdf57.81 KB
t.s.y._5-15.pdf57.43 KB
tehniki_ekthesi_5-15.pdf44.93 KB
hronodiagramma_5-15.pdf34.08 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣπελλας Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.